Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  04.03.2020 13:13:01
Дата здійснення дії: 06.04.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  приватне акціонерне товариство "БУДІНВЕСТ-9"
Код за ЄДРПОУ:  01269626
Текст повідомлення: 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПрАТ "Будінвест-9"

Приватне акціонерне товариство "Будінвест-9"(надалі ПрАТ "Будінвест-9" (надалі – Товариство), місцезнаходження 02090, м. Київ, вул. Сновська , буд.20) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 06.04.2020 року, початок об 15:00 годині за адресою: 02090, м. Київ, вул. Сновська, буд. 20 (адміністративний корпус) третій поверх, офіс № 2. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах акціонерів Товариства відбудеться удень та за місцем проведення зборів з 14-00 год. до 14-45 годин. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24.00 год. 31 березня 2020 року.

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ):

1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1.1. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі:

- Сергієнко Олена Дмитрівна;

- Чеверікін Сергій Михайлович.

1.2. Строк повноважень обраної лічильної комісії встановити до моменту оголошення про закінчення Загальних зборів.

2. Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

2.1. Обрати Головою Загальних зборів Товариства - Кудіна Ігоря Вікторовича.

2.2. Обрати Секретарем Загальних зборів Товариства – Сергієнка Миколу Михайловича.

3. Про затвердження регламенту проведення зборів, порядку та форми голосування на зборах.

Проект рішення:

3.1 Затвердити наступний порядок проведення (регламент) розгляду кожного питання порядку денного річних Загальних зборів:

- доповіді по кожному питанню порядку денного – до 10 хвилин;

- запит та пропозиції до 5 хвилин;

- на всі відповіді на запитання до 5 хвилин

3.2. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені Рішенням Наглядової ради, та які були видані учасникам річних Загальних зборів для голосування.

3.3. Після закінчення голосування з питань порядку денного акціонер (представник акціонера) зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси, складає протокол про підсумки голосування та оголошує результати голосування.

4. Розгляд та затвердження звіту виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.  

Проект рішення:

4.1. Затвердити Звіт виконавчого органу Товариства про результати діяльності Товариства в 2019 році.

4.2. Заходів за результатами розгляду звіту виконавчого органу не здійснювати.

4.3. Роботу виконавчого органу Товариства в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

5. Розгляд та затвердження звіту і висновку Ревізора Товариства про результати діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

Проект рішення:

5.1. Затвердити Звіт і висновок Ревізора Товариства за 2019 рік.

5.2. Роботу Ревізора Товариства в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

6. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за підсумками 2019 року. Затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення:

6.1. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

6.2. Заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради не здійснювати..

6.3. Роботу Наглядової ради в 2019 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

7.1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік.

8. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2019 рік. Затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення:

8.1. Затвердити прибуток у розмірі 46,5 тис. грн., отриманий Товариством за 2019 рік.

8.2. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством у 2019 році: не здійснювати розподіл прибутку, отриманого Товариством у 2019 році.

8.3. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

9. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення:

8.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради:

Голова Наглядової ради – Кудiн Iгор Вiкторович;

Члени Наглядової ради: – Кудiна Олена Анатолiївна;

                                              – Сергiєнко Микола Михайлович.

10. Про обрання членів Наглядової ради.

Проект рішення: без проекту рішення згідно п.5) ч.3 ст.35 Закону України "Про акціонерні товариства" (по питанню проводиться кумулятивне голосування).

11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (трудових договорів, контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів.

Проект рішення:

11.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки безоплатно.

11.2. Уповноважити Директора Товариства підписати цивільно-правові договори, що укладатимуться з членами Наглядової ради.

12. Про прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення:

12.1. Припинити повноваження Ревізора Товариства Бебиха Сергiя Миколайовича.

13. Про обрання Ревізора Товариства.

Проект рішення: без проекту рішення згідно п.5) ч.3 ст.35 Закону України "Про акціонерні товариства" (по питанню проводиться кумулятивне голосування).

14. Про затвердження умов цивільно-правового договору (трудового договору, контракту), що укладатиметься з Ревізором, обрання особи, яка уповноважується на підписання цього договору.

Проект рішення:

14.1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що буде укладений з Ревізором. Встановити, що Ревізор виконує свої обов'язки безоплатно.

14.2. Уповноважити Директора Товариства підписати цивільно-правовий договір, що укладатиметься з Ревізором.

15. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2019 рік, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Про уповноваження Директора на укладання та підписання таких правочинів.

Проект рішення:

15.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством в період з 06.04.2020 р. до 05.04.2021 р. (включно) значних правочинів предметом яких є: купівля-продаж майна, та оплата послуг по встановленню сонячної електростанції потужністю 30-60 кВт  гранична вартість становить 1 200 000 грн., та обладнання опалювальної для автономного опалення будівлі гранична вартість становить 250 000 грн.; завершення встановлення нового електрошкафа з установкою компенсатора реактивної потужності 40-60 Квар та блоком АВР (автоматичний ввод резерва) гранична вартість становить 200 000 грн; одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов’язань) для фінансування закупівлі сонячної електростанції,  та обладнання опалювальної передача майна в заставу та/або укладення інших договорів забезпечення виконання зобов’язань Товариства – гранична вартість становить 1 450 000 грн.

15.2. Надати Наглядовій раді товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних зборів акціонерів: погоджувати умови попередньо схвалених загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатися в  період з 06.04.2020 р. по 05.04.2021 р. включно. Погоджувати/визначати перелік  майна  (майнових прав) Товариства,  яке  підлягає  передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо.

 15.3. Уповноважити Директора Товариства: провести тендери з метою визначення виконавця робіт (послуг) по встановленню обладнання опалювальної для автономного опалення будівлі; та по встановленню сонячної електростанції потужністю 30-60 кВт, визначити кредитну організацію (банк, кредитну спілку, партнера) для отримання кредиту; після погодження  з наглядовою радою Товариства підписати необхідні  договори на поставку й монтаж обладнання, виконання послуг ремонту та кредитні договори.

 

 

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Найменування показника

 

період

звітний

(2019 р.)

попередній (2018 р.)

Усього активів

388,2

374,6

Основні засоби (за залишковою вартістю)

163,7

135,5

Запаси

93,6

-

Сумарна дебіторська заборгованість

236,6

245,0

Грошові кошти та їх еквіваленти

53,6

67,9

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

105,8

59,2

Власний капітал

479,8

433,2

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

373,9

373,9

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов’язання і забезпечення

36,9

42,6

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

46,5

39,2

Середньорічна кількість акцій (шт.)

373852

373852

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,12

0,11

 

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);

- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України "Про акціонерні товариства");

- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів);

- отримати повідомлення про зміни у порядку денному зборів (повідомлення направляється Товариством акціонерам не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів);

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Кожний акціонер має право отримувати інформацію і документи необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Порядок ознайомлення з матеріалами та документами щодо питань порядку денного зборів: з матеріалами та проектами документів можна ознайомитись в день та за місцем проведення зборів, а також в період з дати надіслання повідомлень про проведення зборів по 05.04.2020 р. у робочі дні в час з 10-00 по 14-00 за адресою 02090 м. Київ, вул. Сновська, буд. 20 (адміністративний корпус) третій поверх, офіс №2  звернувшись із заявою складеною у довільній формі. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами – Голова Наглядової ради – Кудiн Iгор Вiкторович. Адреса власного  веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://01269626.smida.gov.ua/.

Телефон для довідок (044) 574-19-47.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного зборів подається на ім'я Товариства за адресою за адресою: 02090 м. Київ, вул. Сновська, буд. 20, в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:

– акціонер – документ, що посвідчує його особу (паспорт, тощо);

– представник акціонера – фізичної чи юридичної особи повинен надати документ, що посвідчує його особу (паспорт, тощо) та документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах (довіреність); керівник акціонера - юридичної особи додатково надає належним чином завірені копії документів, що підтверджують його повноваження (виписка з ЄДР, наказ, протокол).

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах  Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначеним того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства, повідомивши про це виконавчий орган Товариства (в тому числі за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг). Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: за станом на 25.02.2020 р. загальна кількість простих акцій становить 373 852 штук, кількість голосуючих акцій становить 150 998 штук.