Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 31.01.2014
Дата публікації 04.02.2014 12:34:49
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Будінвест-9"
Юридична адреса* 04107, м.Київ, Отто Шмiдта, буд. 35-37
Керівник* Лiпiнська Раїса Григорiвна - Виконуючий обв'язки Директора. Тел: 0445695560
E-mail* budinvest9@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повне найменування товариства ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДІНВЕСТ-9»
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
04107, м. Київ, вул. Отто Шмідта, буд.35-37
Шановні акціонери!
Приватне акціонерне товариство ”Будінвест-9”
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 07 березня 2014 року о 15,00 годин за адресою: 02660, м. Київ, вул. Сновська, буд. 20 (адміністративний корпус) третій поверх, офіс № 2.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах проводиться за місцем проведення загальних зборів з 14-00 до 15-00 у день проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 03 березня 2014 року.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання голови зборів та секретаря зборів.Обрання лічильної комісії.
2. Звіт в.о. директора Товариства про діяльність Товариства за 2013 рік.
3. Звіт ревізійної комісії про підсумки діяльності Товариства за 2013 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2013 рік.
5. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Товариства за 2013 рік.
6. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2013 рік.
7. Про попереднє схвалення значних правочинь.
8. Зміна місцезнаходження та юридичної адреси товариства.
З питань порядку денного, ознайомлення з документами, організаційних питань проведення зборів звертатися за адресою: 02660, м. Київ, вул.Сновська, буд. 20 (адміністративний корпус) третій поверх, офіс № 2 або за тел. (044) 559-55-74. Ознайомлення з проектами документів, пов’язаних з порядком денним зборів, відбувається у робочі дні з 10.00 до 14. 00 та в день проведення зборів за місцем проведення зборів (до початку зборів). Для участі у зборах акціонери повинні мати документи, що підтверджують їх особу, представники акціонерів повинні мати також довіреність на право представляти інтереси акціонера. Відповідальна особа за ознайомлення з матеріалами зборів - Ліпінська Раїса Григорівна.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника
період
звітний попередній
Усього активів 114,9 28,0
Основні засоби 184,3 206,0
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 73,1 1,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 41,7 11,0
Нерозподілений прибуток (103,0) (178,0)
Власний капітал - -
Статутний капітал 373,9 373,9
Довгострокові зобов’язання - 15,0
Поточні зобов’язання 28,3 23,0
Чистий прибуток (збиток) 36,4 8,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 373852 373852
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду ( осіб) 4 6
В.о. директора Ліпінська Р.Г.
Повідомлення опубліковано в бюлетені «Відомості НКЦПФР» № 21 від 31.01. 2014 року.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Виконуючий обв'язки Директора Лiпiнська Раїса Григорiвна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 04.02.2014
(дата)