Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про несвоєчасне розкриття квартальної регулярної інформації
Дата здійснення дії: 04.03.2015
Дата публікації 04.03.2015 10:38:49
Найменування емітента* Приватне акцiонерне товариство "Будiнвест-9"
Юридична адреса* 02090, м.Київ, вулиця Cновська, будинок 20
Керівник* Лiпiнська Раїса Григорiвна - Виконуюча обов'язки Директора. Тел: 559-55-74
E-mail* 01269626@mbr.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повне найменування товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДІНВЕСТ-9»
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
02090, м. Київ, вул. Сновська , буд.20
Шановні акціонери!
Приватне акціонерне товариство ”Будінвест-9”
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 10 квітня 2015 року о 15,00 годин за адресою: 02090, м. Київ, вул. Сновська, буд. 20 (адміністративний корпус) третій поверх, офіс № 2.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах проводиться за місцем проведення загальних зборів з 14-00 до 15-00 у день проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 06 квітня 2015 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт в.о. директора Товариства про діяльність Товариства за 2014 рік.
3. Звіт ревізійної комісії (ревізора) про підсумки діяльності Товариства за 2014 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2014рік
5. Затвердження річного звіту , результатів діяльності та балансу діяльності Товариства за 2014 рік.
6. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2014 рік.
7. Про попереднє схвалення значних правочинів.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії (ревізора) Товариства.
11. Обрання Ревізійної комісії (ревізора) Товариства
З питань порядку денного, ознайомлення з документами, організаційних питань проведення зборів звертатися за адресою: 02090 м. Київ, вул.Сновська, буд. 20 (адміністративний корпус) третій поверх, офіс № 2 або за тел. (044) 559-55-74. Ознайомлення з проектами документів, пов’язаних з порядком денним зборів, відбувається у робочі дні з 10.00 до 14. 00 та в день проведення зборів за місцем проведення зборів (до початку зборів). Для участі у зборах акціонери повинні мати документи, що підтверджують їх особу, представники акціонерів повинні мати також довіреність на право представляти інтереси акціонера. Відповідальна особа за ознайомлення з матеріалами зборів - Ліпінська Раїса Григорівна.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника
період
звітний попередній
Усього активів 176,8 114,9
Основні засоби 159,1 184,3
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 72,9 73,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 79,4 41,7
Нерозподілений прибуток (71,8) (103,0)
Власний капітал - -
Статутний капітал 373,9 373,9
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 33,7 28,3
Чистий прибуток (збиток) 31,2 36,4
Середньорічна кількість акцій (шт.) 373852 373852
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду -
Чисельність працівників на кінець періоду ( осіб) 4 4

В.о. директора Ліпінська Р.Г.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" No.43 від 04.03.2014 р.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Виконуюча обов'язки Директора Лiпiнська Раїса Григорiвна