Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 08.04.2016
Дата публікації 03.03.2016 13:12:08
Найменування емітента* Приватне акцiонерне товариство "Будiнвест-9"
Юридична адреса* 02090, м.Київ, вулиця Cновська, будинок 20
Керівник* Лiпiнська Раїса Григорiвна - Виконуюча обов'язки Директора. Тел: 559-55-74
E-mail* 01269626@fopsea.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДІНВЕСТ-9»,

Місцезнаходження товариства згідно його статуту: 02090,  м. Київ, вул. Сновська , буд.20

Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство ”Будінвест-9” повідомляє  про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться  08  квітня 2016 року о 15:00  годині  за адресою: 02090,  м. Київ, вул. Сновська, буд. 20 (адміністративний  корпус)  третій поверх, офіс № 2. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах  акціонерів Товариства проводиться за місцем проведення загальних зборів  з  14-00 до 15-00 годин у день проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 04  квітня   2016 року.

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:

1.  Обрання  голови  та  секретаря  річних загальних зборів акціонерів  Товариства.

2.  Обрання  лічильної  комісії  річних загальних зборів акціонерів Товариства.

3.  Звіт  в. о.  директора    Товариства  про  діяльність Товариства за  2015 рік.

4.  Звіт ревізійної комісії (ревізора) про підсумки діяльності Товариства за 2015 рік.

5.  Звіт  Наглядової ради Товариства  про підсумки діяльності Товариства за 2015рік

6.  Затвердження річного звіту , результатів діяльності та балансу  діяльності Товариства за   2015  рік.

7.  Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2015 рік.

8.  Довибори до наглядової ради.

9.  Про попереднє схвалення значних правочинів.

З питань порядку денного, ознайомлення з документами, організаційних питань проведення зборів звертатися за адресою: 02090 м. Київ, вул.Сновська, буд. 20 (адміністративний  корпус) третій поверх, офіс № 2 або за тел. (044) 559-55-74.  Ознайомлення з проектами документів, пов’язаних з порядком денним зборів, відбувається у робочі дні з 10:00 до 14:00 та в день проведення  зборів за місцем проведення зборів (до початку зборів). Для участі у зборах акціонери повинні мати документи, що підтверджують їх особу, представники акціонерів повинні мати також довіреність на право представляти інтереси акціонера. Відповідальна особа за ознайомлення з матеріалами  зборів  - Ліпінська Раїса Григорівна.

                                       Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування  показника


 

                 період

звітний

попередній

Усього активів

239,2

176,8

Основні засоби

125,9

159,1

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

-

-

Сумарна  дебіторська  заборгованість

64,1

72,9

Грошові кошти та їх еквіваленти

165,8

79,4

Нерозподілений  прибуток

(43,9)

(71,8)

Власний капітал

-

-

Статутний капітал

373,9

373,9

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

35,2

33,7

Чистий прибуток (збиток)

49,4

31,2

Середньорічна кількість акцій (шт.)

373852

373852

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду ( осіб)

4

4


 


 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті "Бюлетень. Цінні папери України" №39 від 02.03.2016 р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Виконуюча обов'язки Директора Лiпiнська Раїса Григорiвна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 03.03.2016
(дата)