Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 07.04.2017
Дата публікації 07.03.2017 16:59:43
Найменування емітента* Приватне акцiонерне товариство "Будiнвест-9"
Юридична адреса* 02090, м.Київ, вулиця Cновська, будинок 20
Керівник* Лiпiнська Раїса Григорiвна - Виконуюча обов'язки Директора. Тел: 559-55-74
E-mail* 01269626@fopsea.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПрАТ «Будінвест-9»

Приватне акціонерне товариство ”Будінвест-9”(надалі ПрАТ «Будінвест-9» або Товариство, місцезнаходження 02090, м. Київ, вул. Сновська , буд.20) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 07 квітня 2017 року, початок об 15:00 годині за адресою: 02090, м. Київ, вул. Сновська, буд. 20 (адміністративний корпус) третій поверх, офіс № 2. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах акціонерів Товариства відбудеться 07 квітня 2017 року з 14-00 год. до 14-45 годин за адресою: 02090, м. Київ, вул. Сновська, буд. 20 (адміністративний корпус) третій поверх, офіс № 2. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24.00 год. 03 квітня 2017 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування (Проект порядку денного):

1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства та надання їй повноважень щодо засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування цих Загальних зборів.

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на всіх наступних Загальних зборах акціонерів Товариства.

3. Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Про затвердження регламенту проведення зборів, порядку та форми голосування на зборах.

5. Звіт в.о. директора Товариства про діяльність Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за

наслідками розгляду звіту.

6. Звіт і висновок Ревізора Товариства про результати діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття

рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

7. Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття

рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

8. Затвердження річного звіту , результатів діяльності та балансу діяльності Товариства за 2016 рік.

9. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2016 рік.

10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

11. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

13. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора Товариства.

14. Обрання ревізора Товариства.

15. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з ревізором Товариства, встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з ревізором Товариства.

16. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2016 рік, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Про уповноваження В.О. Директора на укладання та підписання таких правочинів.


 

Порядок ознайомлення з матеріалами та документами щодо питань порядку денного зборів: з матеріалами та проектами документів можна ознайомитись в день та місцем проведення зборів, а також в період з дати надіслання повідомлень про проведення зборів по 06.04.2017 р. у робочі дні в час з 10-00 по 14-00 за адресою 02090 м. Київ, вул. Сновська, буд. 20 (адміністративний корпус) третій поверх, офіс №2  звернувшись із заявою складеною у довільній формі. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами – В.О. Директора Ліпінська Раїса Григорівна. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://01269626.smida.gov.ua/. Тел. (044) 559-55-74.

Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу акціонера або довірену особу (паспорт); довіреність на право участі в зборах для повноважених представників акціонерів, оформлену відповідно до чинного законодавства.


 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Найменування показника


 

період

звітний

попередній

Усього активів

209.9

239,2

Основні засоби

151,0

125,9

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість

152,6

64,1

Грошові кошти та їх еквіваленти

19,9

165,8

Нерозподілений прибуток

12,9

(43,9)

Власний капітал

-

-

Статутний капітал

373,9

373,9

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

101,1

35,2

Чистий прибуток (збиток)

31,0

49,4

Середньорічна кількість акцій (шт.)

373852

373852

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду ( осіб)

4

4


 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" №45 від 07.03.2017 р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Виконуюча обов'язки Директора Лiпiнська Раїса Григорiвна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 07.03.2017
(дата)