Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 10.04.2018
Дата публікації 06.03.2018 16:35:20
Найменування емітента* Приватне акцiонерне товариство "Будiнвест-9"
Юридична адреса* 02090, м.Київ, вулиця Cновська, будинок 20
Керівник* Лiпiнська Раїса Григорiвна - Виконуюча обов'язки Директора. Тел: 559-55-74
E-mail* 01269626@fopsea.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПрАТ «Будінвест-9»

Приватне акціонерне товариство ”Будінвест-9”(надалі ПрАТ «Будінвест-9» (надалі – Товариство), місцезнаходження 02090, м. Київ, вул. Сновська , буд.20) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 10 квітня 2018 року, початок об 15:00 годині за адресою: 02090, м. Київ, вул. Сновська, буд. 20 (адміністративний корпус) третій поверх, офіс № 2. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах акціонерів Товариства відбудеться удень та за місцем проведення зборів з 14-00 год. до 14-45 годин. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24.00 год. 03 квітня 2018 року.

Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1.1. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі:

- Сергієнко Олена Дмитрівна;

- Чеверікін Сергій Михайлович.

1.2. Строк повноважень обраної лічильної комісії встановити до моменту оголошення про закінчення Загальних зборів.

2. Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

2.1. Обрати Головою Загальних зборів Товариства - Кудіна Ігоря Вікторовича.

2.2. Обрати Секретарем Загальних зборів Товариства – Сергієнка Миколу Михайловича.

3. Про затвердження регламенту проведення зборів, порядку та форми голосування на зборах.

Проект рішення:

3.1 Затвердити наступний порядок проведення (регламент) розгляду кожного питання порядку денного чергових Загальних зборів:

- доповіді по кожному питанню порядку денного – до 10 хвилин;

- запит та пропозиції до 5 хвилин;

- на всі відповіді на запитання до 5 хвилин

3.2. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені Рішенням Наглядової ради, та які були видані учасникам чергових Загальних зборів для голосування.

3.3. Після закінчення голосування з питань порядку денного акціонер (представник акціонера) зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси, складає протокол про підсумки голосування та оголошує результати голосування.

4. Розгляд та затвердження звіту виконавчого органу (в.о. Директора) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу (Директора).

Проект рішення:

4.1. Звіт в.о. директора Товариства про результати діяльності Товариства в 2017 році затвердити.

4.2. Заходів за результатами розгляду звіту в.о. директора не здійснювати.

4.3. Роботу в.о. директора Товариства в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті

 та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

5. Розгляд та затвердження звіту і висновку Ревізора Товариства про результати діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

Проект рішення:

5.1. Звіт і висновок Ревізора Товариства за 2017 рік затвердити.

5.2. Роботу Ревізора Товариства в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

6. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Товариства за підсумками 2017 року. Затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення:

6.1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік затвердити

6.2. Заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради не здійснювати..

6.3. Роботу Наглядової ради в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам

 діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

7.1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017рік.

8. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2017 рік. Затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення:

8.1. Затвердити прибуток у розмірі 32 183,10 грн. (тридцять дві  тисячі сто вісімдесят три гривні  10 коп.), отриманий Товариством за 2017 рік.

8.2. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством за 2017 рік: прибуток за 2017 рік направити на покриття збитків минулих років.

8.3. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

9. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2017 рік, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Про уповноваження В.О. Директора на укладання та підписання таких правочинів.

Проект рішення:

9.1.Попередньо схвалити вчинення Товариством в період з 10.04.2018 р. до 10.04.2019 р.(включно) значних правочинів предметом яких є: купівля-продаж майна, та оплата послуг  для ремонту покрівлі  з утепленням гранична вартість становить 200 000 грн., та обладнання опалювальної для автономного опалення будівлі гранична вартість становить 180 000 грн.; одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов’язань) для фінансування ремонту покрівлі з утепленням та обладнання опалювальної, передача майна в заставу та/або укладення інших договорів забезпечення виконання зобов’язань Товариства – гранична вартість становить    380 000 грн.

9.2. Надати Наглядовій раді товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних зборів акціонерів: погоджувати умови попередньо схвалених загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатися в  період з 10.04.2018 р. по 10.04.2019 р. включно. Погоджувати/визначати перелік  майна  (майнових прав) Товариства,  яке  підлягає  передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо.

9.3. Уповноважити В.О. директора Товариства: провести тендери з метою визначення виконавця робіт (послуг) по ремонту покрівлі з утепленням, та обладнання опалювальної для автономного опалення будівлі; визначити кредитну організацію (банк, кредитну спілку, партнера) для отримання кредиту; після погодження  з наглядовою радою Товариства підписати необхідні  договори на поставку й монтаж обладнання, виконання послуг ремонту та кредитні договори.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Найменування показника

 

період

звітний

попередній

Усього активів

177,3

209,.9

Основні засоби

165,5

151,0

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість

105,1

152,6

Грошові кошти та їх еквіваленти

63,7

19,9

Нерозподілений прибуток

19,6

12,9

Власний капітал

-

-

Статутний капітал

373,9

373,9

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

25,8

101,1

Чистий прибуток (збиток)

32,2

31,0

Середньорічна кількість акцій (шт.)

373852

373852

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду ( осіб)

3

4

 

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);

- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України "Про акціонерні товариства");

- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів);

- отримати повідомлення про зміни у порядку денному зборів (повідомлення направляється Товариством акціонерам не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів);

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Кожний акціонер має право отримувати інформацію і документи необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Порядок ознайомлення з матеріалами та документами щодо питань порядку денного зборів: з матеріалами та проектами документів можна ознайомитись в день та за місцем проведення зборів, а також в період з дати надіслання повідомлень про проведення зборів по 09.04.2018 р. у робочі дні в час з 10-00 по 14-00 за адресою 02090 м. Київ, вул. Сновська, буд. 20 (адміністративний корпус) третій поверх, офіс №2  звернувшись із заявою складеною у довільній формі. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами – В.О. Директора Ліпінська Раїса Григорівна. Адреса власного  веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://01269626.smida.gov.ua/. Телефон для довідок (044) 559-55-74.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного зборів подається на ім'я Товариства за адресою за адресою: 02090 м. Київ, вул. Сновська, буд. 20, в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу акціонера або уповноваженого представника; довіреність на право участі в зборах для уповноважених представників акціонерів, оформлену відповідно до чинного законодавства.  Довіреність на право участі та голосування на зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: за станом на 28.02.2018 р. загальна кількість простих акцій становить 373 852 штук, кількість голосуючих акцій становить 150 998 штук.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" №46 від 06.03.2017 р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Виконуюча обов'язки Директора Лiпiнська Раїса Григорiвна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 06.03.2018
(дата)