Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Виконуюча обов'язки Директора       Лiпiнська Раїса Григорiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 10.04.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БУДIНВЕСТ-9"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 02090 Київ Сновська, б.20
4. Код за ЄДРПОУ 01269626
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 559-55-74 (044) 559-55-74
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 10.04.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 10.04.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://01269626.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет 10.04.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 07.04.2017 200 209.9 95.28
Зміст інформації:
07.04.2017 р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БУДIНВЕСТ-9" (надалi – Товариство) були прийнятi рiшення про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: предмет правочину: купiвля-продаж майна, та оплата послуг для ремонту покрiвлi з утепленням та обладнання топочної для автономного опалення будiвлi, одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов’язань ) для фiнансування ремонту покрiвлi з утепленням та обладнання топочної ; передача майна в заставу та/або укладення iнших договорiв забезпечення виконання зобов’язань Товариства; гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 200 тис. грн.; вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 209,9 тис.грн.; спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 95,28%; загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 148272 акцiй; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 148272 акцiй; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 акцiй; додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, якщо вони визначенi статутом акцiонерного товариства: вiдсутнi.
Особа, вказана нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що вказана в повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно законодавства Виконуюча обов'язки Директора Лiпiнська Раїса Григорiвна.