Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Виконуюча обов'язки Директора       Лiпiнська Раїса Григорiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 10.04.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БУДIНВЕСТ-9"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 02090 Київ Сновська, б.20
4. Код за ЄДРПОУ 01269626
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 559-55-74 (044) 559-55-74
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 10.04.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 10.04.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://01269626.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет 10.04.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
07.04.2017 припинено повноваження Голова Наглядової ради Кудiн Iгор Вiкторович
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
15.7637
Зміст інформації:
07.04.2017 р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БУДIНВЕСТ-9" (надалi – Товариство) були прийнятi рiшення про прийняття рiшення про змiнскладу посадових осiб Товариства.
Припинено повноваження посадової особи Голова Наглядової ради Кудiн Iгор Вiкторович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Повноваження припинено з метою обрання нового складу для виконання вимог ст.53 Закону України "Про акцiонернi товариства". Особi належать 58933 акцiй Товариства, що становить 15.7637% статутного капiталу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа займала посаду з 10.04.2015 р.
07.04.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Сергiєнко Микола Михайлович
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
10.831
Зміст інформації:
07.04.2017 р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БУДIНВЕСТ-9" (надалi – Товариство) були прийнятi рiшення про прийняття рiшення про змiнскладу посадових осiб Товариства.
Припинено повноваження посадової особи Член Наглядової ради Сергiєнко Микола Михайлович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Повноваження припинено з метою обрання нового складу для виконання вимог ст.53 Закону України "Про акцiонернi товариства". Особi належать 40492 акцiй Товариства, що становить 10.831% статутного капiталу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа займала посаду з 10.04.2015 р.
07.04.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Дует" (iдентифiкацiйний код 31924295)
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
37.5825
Зміст інформації:
07.04.2017 р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БУДIНВЕСТ-9" (надалi – Товариство) були прийнятi рiшення про прийняття рiшення про змiнскладу посадових осiб Товариства.
Припинено повноваження посадової особи Член Наглядової ради Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Дует" (iдентифiкацiйний код 31924295). Повноваження припинено з метою обрання нового складу для виконання вимог ст.53 Закону України "Про акцiонернi товариства". Особi належать 140503 акцiй Товариства, що становить 37.5825% статутного капiталу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа займала посаду з 10.04.2015 р.
07.04.2017 припинено повноваження Ревiзор товариства Бебих Сергiй Миколайович
01.01.1900 Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
13.5431
Зміст інформації:
07.04.2017 р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БУДIНВЕСТ-9" (надалi – Товариство) були прийнятi рiшення про прийняття рiшення про змiнскладу посадових осiб Товариства.
Припинено повноваження посадової особи Ревiзор товариства Бебих Сергiй Миколайович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Повноваження припинено в зв'язку з наближенням термiну закiнчення повноважень. Особi належать 50631 акцiй Товариства, що становить 13.5431% статутного капiталу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа займала посаду з 10.04.2015 р.
07.04.2017 обрано Голова Наглядової ради Кудiн Iгор Вiкторович
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
15.7637
Зміст інформації:
07.04.2017 р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БУДIНВЕСТ-9" (надалi – Товариство) були прийнятi рiшення про прийняття рiшення про змiнскладу посадових осiб Товариства.
Обрано на посадi особу – Голова Наглядової ради Кудiн Iгор Вiкторович (обрано як акцiонера, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особу обрано в зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Голова Наглядової ради, пiдприємець, директор ТОВ фiрма "Отделочник ЛТД". Особi належать 58933 акцiй Товариства, що становить 15.7637% статутного капiталу. Посадову особу обрано строком на три роки.
07.04.2017 обрано Член Наглядової ради Сергiєнко Микола Михайлович
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
10.831
Зміст інформації:
07.04.2017 р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БУДIНВЕСТ-9" (надалi – Товариство) були прийнятi рiшення про прийняття рiшення про змiнскладу посадових осiб Товариства.
Обрано на посадi особу – Член Наглядової ради Сергiєнко Микола Михайлович (обрано як акцiонера, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особу обрано в зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Член Наглядової ради, ТОВ Фiрма "Отделочник ЛТД" директор, ТОВ "БК Київсервiсбуд" помiчник директора. Особi належать 40492 акцiй Товариства, що становить 10.831% статутного капiталу. Посадову особу обрано строком на три роки.
07.04.2017 обрано Член Наглядової ради Кудiна Олена Анатолiївна
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
4.9126
Зміст інформації:
07.04.2017 р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БУДIНВЕСТ-9" (надалi – Товариство) були прийнятi рiшення про прийняття рiшення про змiнскладу посадових осiб Товариства.
Обрано на посадi особу – Член Наглядової ради Кудiна Олена Анатолiївна (обрано як акцiонера, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особу обрано в зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ТОВ "Дует" Директор. Особi належать 18366 акцiй Товариства, що становить 4.9126% статутного капiталу. Посадову особу обрано строком на три роки.
07.04.2017 обрано Ревiзор товариства Бебих Сергiй Миколайович
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
13.5431
Зміст інформації:
07.04.2017 р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БУДIНВЕСТ-9" (надалi – Товариство) були прийнятi рiшення про прийняття рiшення про змiнскладу посадових осiб Товариства.
Обрано на посадi особу – Ревiзор товариства Бебих Сергiй Миколайович (обрано як акцiонера, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особу обрано в зв'язку з припиненням повноважень попереднього Ревiзора. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: менеджер з продаж СП "Епiцентр", Ревiзор. Особi належать 50631 акцiй Товариства, що становить 13.5431% статутного капiталу. Посадову особу обрано строком на три роки.